Zamówienia Publiczne
Herb Polski
Pobierz daneKontakt
Wyloguj z paneluKoncepcja pracy przedszkola na 2016-2019

 koncepcja pracy przedszkola

na lata 2016 – 2019

 

 

Koncepcja pracy przedszkola – podstawowe zagadnienia:

Koncepcja została opracowana na 3 lata przez zespół w składzie: Alicja Koczela, Aleksandra Tutak.

 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana
w oparciu o  ARKUSZE SAMOOCENY NAUCZYCIELI, ARKUSZE SAMOOCENY PRACY PRZEDSZKOLA. W wyniku samooceny określono wnioski na podstawie, których opracowano specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

 

Nasze przedszkole jest (krótka charakterystyka):

PrzeDSZKOLE PRZY zespole szkół ogólnokształcacych nr 4 ULICA reJTANA 30 – PRZEDSZKOLE BEZPIECZNE. pOSIADAMY BEZPIECZNE I EKOLOGICZNE DWA OGRODY. JEDEN DLA DZIECI MŁODSZYCH, A DRUGI DLA STARSZAKÓW.  PRZESTRONNE SALE ZAJĘĆ Z PEŁNYM WĘZŁEM SANITARNYM. NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONE SALE ZAJĘĆ. DYSPONUJEMY SALĄ RYTMICZNĄ I GABINETEM LOGOPEDYCZNYM. JEST TO PLACÓWKA 6-CIO ODDZIAŁOWA LICZĄCA 157 DZIECI. PRZEDSZKOLE POSIADA WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. NALEŻYMY DO STOWARZYSZENIA „PRZEDSZKOLA PRZYSZŁOŚCI”. REALIZUJEMY PROGRAMY AUTORSKIE I INNOWACJE. PLACÓWKA ZATRUDNIA 11–tU NAUCZYCIELI KREATYWNYCH, OTWARTYCH, UPRZEJMYCH, PERFEKCYJNYCH ZAWODOWO. CZAS PRACY PRZEDSZKOLA OD  6.30 - 17.00 . żywimy dzieci zgodnie z wytycznymi ministerstwa zdrowia. mamy DOBRZE WYPOSAŻONE PRACOWNIE PRZEDSZKOLNE,  
Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. prowadzimy RÓŻNORODNą DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO–WYCHOWAWCZO –ROZRYWKOWą.

 

Specyfiką przedszkola jest (opis oferty edukacyjnej):

Placówka promująca zdrowie z certyfikatem wojewódzkim. zajęcia dodatkowe: języki obce, rytmika, zajęcia sportowe, kółko teatralne, religia, logopedia, przedstawienia teatralne, koncerty filharmonii rzeszowskiej, koncerty ze szkoły YAMAHA.

Cele główne (z podstawy programowej, z oferty edukacyjnej, z priorytetów przedszkola):

·         Wspieranie dzieci w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami poprzez pozytywne wzorce, pogadanki, podnoszenie samooceny dzieci – dowartościowywanie;

·         Umiejętne i wartościowe spędzanie wolnego czasu – nie czerpanie agresywnych wzorców i zachowań z mediów i gier komputerowych we współpracy z rodzicami;

·         Pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych, przemoc domowa, fizyczna, słowna itp. – umiejętność nauczycieli w identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających dziecku, - zachęcanie do konieczności mówienia o tym;

·         Redukowanie i racjonalizowanie kar, nagradzanie pozytywnych zachowań dzieci;

·         Wdrażanie dzieci do jasnych i czytelnych granic zachowania;

·         Tworzenie norm i zasad postępowania w placówce przedszkolnej;

·         Rozwijanie u dzieci empatii, zdolności jednostki do rozumienia uczuć drugiej osoby;

·         Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych poprzez zajęcia kulinarne, zdrowotne, opowiadanie historyjek;

·         Zachęcanie do bliższego poznania warzyw i owoców, przekazanie dzieciom, jakie witaminy zawierają i jak wpływają na nasz organizm;

·         Rozszerzenie wiadomości zdrowotnych i leczniczych różnego rodzaju produktów i ziół;

·         Wdrażanie rodziców do współdziałania z placówką przedszkolną w zakresie żywienia dzieci, podawanych posiłków i deserów.

 

Kryteria sukcesu (co przedszkole chce osiągnąć):

·         Wspólnie z rodzicami opracowanie norm i zasad oraz czytelnych grupie zachowania się dzieci;

·         Modyfikowanie postaw rodzicielskich uczenie rodziców prawidłowej komunikacji ze swoim dzieckiem;

o       Przez spotkania z psychologiem, artykuły, gazetki, zachęcanie do czytania podanej bibliografii;

·         Wyeksponowanie na stronie internetowej i gazetkach przedszkola skąd dziecko może czerpać wzorce agresywnych zachowań; głównie media, gry komputerowe;

·         Zaproszenie do przedszkola profesjonalistów z zakresu agresji i przemocy: psycholog;

·         Zorganizowanie zajęć i pogadanek na temat przeciwdziałania przemocy i agresji na podstawie literatury dziecięcej, historyjek obrazkowych i porównywanie ich do zachowań w grupie;

·         Włączenie rodziców do współpracy w codzienne żywienie dzieci w placówce przedszkolnej przez pomoc w układaniu jadłospisu i wypieranie tendencyjnych posiłków na lepsze i zdrowe nie używaną w polskich kuchniach.

 

Planowane działania w okresie najbliższego ROKU SZKOLNEGO 2016 – 2017: pracownie od I do VI (załączone w nadzorze pedagogicznym)

 

Metody pracy (opis wiodących metod pracy):

SŁOWNE, CZYNNE, OGLĄDOWE, AKTYWIZUJĄCE, WIODĄCE W SAMODZIELNYCH DOŚWIADCZENIACH DZIECI, TWÓRCZE  I ODTWÓRCZE, PRZEKAZU SŁOWNEGO, OBSERWACJI I POKAZIE, SPONTANICZNEJ, SWOBODNEJ AKTYWNOŚCI WŁASNEJ DZIECKA, ZAJĘCIACH DRAMOWYCH.

 

System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych (opis):

Stosowanie listów gratulacyjnych, dyplomów, pochwał, nagród, zapis w aktualnościach na stronie przedszkola, wywieszanie zdjęć, przekazywanie i umieszczanie informacji w prasie lokalnej.

 

System diagnozowania osiągnięć dzieci (opis):

TESTY KOMPETENCJI DLA 3, 4 LATKÓW , SGS DLA 5, 6 LATKÓW , OCENA WSTĘPNA I KOŃCOWA, CENZURKA DLA  6 LATKA , PODRĘCZNIKI.

 

System obserwowania osiągnięć nauczycieli (opis):

HOSPITACJA, OBSERWACJA DYREKTORA, arkusz samooceny.

 

 

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci (opis):

ZEBRANIA GRUPOWE, KONTAKTY INDYWIDUALNE, ZAJĘCIA OTWARTE, CEZURKA
O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE .

 

Zasady współpracy nauczycieli (opis):

PRACA W ZEPOŁACH

W TRAKCIE RADY PEDAGOGICZENEJ,

DROGĄ E- MAIL,

WYMIANĄ DOŚWIADCZEŃ,

ZAMIESZCZENIE SCENARIUSZY I KORESPONDENCJI NA STRONACH WWW PRZEDSZKOLA.

 

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka (opis):

PRZEPROWADZENIE WYWIADÓW Z RODZICAMI I DZEĆMI  ,

ROZMOWY INDYWIDUALNE,

ZEBRANIA GRUPOWE,

SPOTKANIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI I ZAPOZNANIA SIĘ Z TESTEM KOMPETENCJI. 

 

Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym (opis):

ORGANIZOWANIE WYJŚĆ NA IMPREZY POZAPRZEDSZKOLNE – JEDNOSTRONNE: KINO, TEATR, BIBLIOTEKA, DOM KULTURY, FILHARMONIA.

UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ RÓŻNE ORGANIZACJE I INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MIASTA (PRZEGLĄDY ORKIESTR, TAŃCÓW, PIOSENEK).

 

DWUSTRONNE – WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI LOKALNYMI, Z POLSKIM SKLEPEM „ JEDYNKA”, ORGANIZOWANIE MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW PIOSENEK I TAŃCÓW ORAZ INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKI PRZEDSZKOLNE,  WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ NR 11, 27, 23, (ZAPRASZANI JESTEŚMY NA LEKCJE OTWARTE, RYWALIZACJE SPORTOWE  A NASZA PLACÓWKA WŁĄCZA SZKOŁY DO WSPÓŁPRACY PRZY OPRAWIE RÓŻNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ. WYKORZYSTANIE ZDOLNOŚCI UCZNIÓW BALETOWYCH, MUZYCZNYCH, PLASTYCZNYCH, SPORTOWYCH, LITERACKICH).

 

Program wychowawczy (opis głównych założeń):

ZAWARTY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO oraz w programie wychowawczym Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie.

 

CELE PROGRAMU:

·         Profesjonalna praca z dziećmi w celu ujawniania przeżywanych niepowodzeń, braku kontaktu i zrozumienia rodziców trudnych sytuacji życiowych, brak tolerancji, rozstanie rodziców;

·         Uświadomienie i ukierunkowywanie dzieci na pozytywne zachowania dobre relacje koleżeńskie i empatię do innych;

·         Wypieranie wzorców agresywnych zachowań przy współpracy rodziców, unikanie gier komputerowych i mediów w których jest mnóstwo przemocy i agresji;

·         Kształtowanie postaw dzieci i rodziców w kwestii zdrowego odżywiania, zmiany i rewolucje kuchenne;

·         Współdziałanie z kuchnią i wymaganie zmian w przygotowaniu posiłków. Wprowadzanie nowych produktów bogatych w białko (ciecierzyca, soczewica, szparagi, szpinak, mniej soli
i mniej cukru itd.).

 

Program profilaktyki (opis głównych założeń):

OBSERWACJA I BADANIE DZIECI PRZEZ TESTY, PISANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH, UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH MINISTERIALNYCH I WSZELKICH AKCJACH DOTYCZĄCEGO WIEKU PRZEDSZKOLNEGO.

REALIZOWANY JEST WE WSZYSTKICH PRACOWNIACH PROGRAM AUTORSKI AGATY PESZKO „ ZDROWO ŻYĆ – ZDROWYM BYĆ”.

 

Plan pracy (główne zadania opracowane na dany rok):

·        Zorganizowanie dla rodziców spotkania z profesjonalistami z zakresu przemocy i agresji;

·        Opracowanie gazetki przed każdą pracownią pod hasłem „Wzroce agresywnych zachowań”;

·        Opracowanie bibliografii i rozdawanie ciekawych artykułów na temat przemocy fizycznej i psychicznej domowej i wśród rówieśników;

·        Wyeksponowanie na stronie internetowej swoich działań z zakresu wyżej wymienionego tematu;

·        Opracowanie wspólnie z rodzicami kodeksu norm społecznych;

·        Systematyczne włączanie do posiłków ciekawych składników i produktów żywnościowych.

 

 

Inne zagadnienia uznane za ważne dla danego przedszkola:

 

Wykaz realizowanych w przedszkolu programów i innowacji:

Lp.

Nazwisko autora

Tytuł

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

ELŻBIETA TOKARSKA I JOLANTA KOPAŁA

 

mgr ALICJA BIALIC

 

ALICJA KOCZELA

 

mgr AGATA PESZKO

 

mgr JOLANTA OBŁÓJ

 

mgr ANNA WILK

 

mgr BARBARA OCZOŚ

 

„ ZANIM BĘDĘ UCZNIEM” - program

 

„RAZEM I OSOBNO” - innowacja

 

„ JA I RODZINA” - innowacja

 

„ ZDROWO ŻYĆ – ZDROWYM BYĆ”  - innowacja

 

„CZYTAM SZYBCIEJ I LEPIEJ”  - innowacja

 

„ FIZYKA DLA NAJMŁODSZYCH”  - innowacja

 

„ KOLOROWE ZNAKI”  - innowacja