Zamówienia Publiczne
Herb Polski
Pobierz daneKontakt
Wyloguj z paneluGodziny Zajęcia
06:30 - 08:15

Schodzenie się dzieci

Swobodne zabawy i spontaniczne działania w dowolnym miejscu i w dowolnym towarzystwie.

Eksploracja kącików – inspiracja i obserwacja dokonywana przez nauczyciela.

08:15 - 08:30

Prace porządkowe

Ćwiczenia ruchowe
Wspólne zabawy ruchowe, improwizacje muzyczne i pantomimiczne.
08:30 - 09:00

Śniadanie

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.  Dyżury przy stole – nakrywanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

09:00 - 10:00

Zajęcia edukacyjne

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, ruchowe,  umuzykalniające:

·       wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci z wraz z edukacją matematyczną,

·       kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, rozwijanie mowy,

·       rozwijanie poczucia przynależności patriotycznych, obywatelskich i rodzinnych,

·       wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

·       pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

·       kształtowanie sprawności fizycznej,

·       wychowania przez sztukę (muzyka i śpiew, pląsy i tańce),

·       gry i zabawy ruchowe,

·       obserwacje przyrodnicze,

·       prace gospodarcze i ogrodnicze.

10:00 - 10:15 Drugie śniadanie
10:15 - 11:30

Zabawy w ogrodzie

Spacery, wycieczki

·       gry i zabawy ruchowe,

·       obserwacje przyrodnicze,

·       prace gospodarcze i ogrodnicze.

11:30 - 11:45

Przygotowanie do obiadu

Czynności porządkowo-higieniczne: mycie rąk, nakrywanie do stołu

11:45 - 12:15 Obiad - II danie
12:15 - 13:30

Starszaki - Zajęcia edukacyjne

Słuchanie lub ciche czytanie

Praca indywidualna

Zajęcia reedukacyjne

Zadania indywidualne:

·       ciche czytanie, pisanie, słuchanie,

·       manipulowanie – zależne od możliwości psychofizycznych dziecka,

·       zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem komputera,

·       praca wyrównawcza, indywidualna z dzieckiem.

Maluchy - od ok. godz.12.15 do 13.45 słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

13:30 - 14:00

Starszaki - Swobodne zabawy

·       eksploracja kącików,

·       budzenie zainteresowań technicznych - zabawy konstrukcyjne.

14:00 - 14:30

Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne

Obiad – II danie

Dbałość o estetykę jedzenia.

14:30 - 15:30

Zabawy w ogrodzie, w sali 

·       gry i zabawy ruchowe,

·       obserwacje przyrodnicze,

·       prace gospodarcze i ogrodnicze,

·       czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

15:30 - 16:45

Gry i zabawy ruchowe według uznania dzieci

Prace porządkowe

Rozchodzenie się dzieci


Powrót | Do góry